You are currently viewing โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเทศบาลสว่างแดนดิน ประจำปี 2565

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเทศบาลสว่างแดนดิน ประจำปี 2565

วันที่ ที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน ร่วมพิธีเปิด โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลกรของเทศบาลสว่างแดนดิน ประจำปี 2565 หลักสูตร “การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น” ณ ห้องโสต2/1 โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น