วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

Congratulations โดย Wittaya Boonla
01บริจากผ้าป่าการศึกษา โดย ชลทิศ อาวรวาน

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

คู่มือสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566