วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล บริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม เป็นเลิศทางด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยินดีต้อนรับ โดย Chollatis Arwornwan
ดีไซน์โดย Narongdet Sosannoi
Congratulations โดย Wittaya Boonla

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

คู่มือสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566