วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์