วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น”
      “Sawangdaendin School Committed to World Class Standard quality,Leader in academic, Sports,Art and Preserve Local Culture.” 

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

ภาพกิจกรรม

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์