วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

คะแนนO-NET ปีการศึกษา 2564

ขอแสดงความยินดีกับคนเก่ง ฟ้า-ขาว

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์