[O5] :: ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน 

โรงเรียนสว่างแดนดิน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนคร
ที่อยู่ 934 หมู่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 47110

โทรศัพท์ : 042-721030  โทรสาร : 042-722673    
E-mail : swd@swdschool.ac.th