นายบุญเลิศศิลป์   สายทวี
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : watcharin@swdschool.ac.th    
โทร : 089-8418996

ประกาศระเบียบโรงเรียนสว่างแดนดิน ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์