นายมนัส ทวีกัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : manas_nas45@swdschool.ac.th    
โทร : 0821087534

ประกาศระเบียบโรงเรียนสว่างแดนดิน ว่าด้วยความประพฤติและการปฏิบัติตนของนักเรียนโรงเรียนสว่างแดนดิน พ.ศ.2565

ข่าวประชาสัมพันธ์