You are currently viewing ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน
เรื่อง การปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ด้วยในห้วงวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ทางโรงเรียนสว่างแดนดินได้รับมอบหมาย
ให้เป็นสถานที่จัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มคัดเลือกที่ 2 เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนในห้วงเวลาดังกล่าวเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน
ในการนี้โรงเรียนสว่างแดนดินสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสกลนครจึงกำหนดให้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้กับนักเรียนทุกระดับชั้นโดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  1. วันศุกร์ที่ 24 วันอังคารที่ 28 และวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการ
    สอนสำหรับนักเรียนในรูปแบบ on hand โดยใช้ตารางเรียนของวันดังกล่าว ครูทุกคนมาปฏิบัติหน้าที่ที่โรงเรียน
  2. วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ครูและนักเรียนทุกคนมาโรงเรียนตามปกติ
    ทั้งนี้หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนสว่าง
    แดนดิน และเพจ Facebook ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสว่างแดนดิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
    สกลนคร

ใส่ความเห็น