You are currently viewing แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดประเมินผลการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ใส่ความเห็น