You are currently viewing แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 20 คน และแนะนำบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินจากบริษัท แนส คอมพ์ 1 คน

แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 20 คน และแนะนำบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินจากบริษัท แนส คอมพ์ 1 คน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 กลุ่มบริหารงานบุคคล แนะนำนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 20 คน และแนะนำบุคลากรโรงเรียนสว่างแดนดินจากบริษัท แนส คอมพ์ 1 คน โดยมี ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวต้อนรับ

ใส่ความเห็น