You are currently viewing ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารภายในสถานศึกษา
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

ใส่ความเห็น