You are currently viewing กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์การสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสว่างแดนดิน

กิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์การสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสว่างแดนดิน

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีวัชรินทร์ ยศตะโคตร รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมแนะแนวประชาสัมพันธ์การสมัครสอบนักเรียนนายสิบทหารบก ให้กับนักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนสว่างแดนดิน ชั้นปีที่ 1-3 ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสว่างแดนดิน โดยมี พันโทสุรสิทธิ์ สดโคกกรวด สัสดีอำเภอสว่างแดนดิน และคณะ เป็นผู้แนะแนว

ใส่ความเห็น