You are currently viewing การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565

การนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2566 ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการนำเสนอการศึกษาค้นคว้าและการสร้างองค์ความรู้(IS) และการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
สำหรับห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี (SMT) ประจำปีการศึกษา2565
จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนสว่างแดนดิน ณ อาคารวุฒิสว่างวิทยา
โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ใส่ความเห็น