You are currently viewing การชำระค่าเทอม 2/2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน

การชำระค่าเทอม 2/2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน

การชำระค่าเทอม 2/2565 โรงเรียนสว่างแดนดิน

การจ่าย แบบที่ 1) ให้นักเรียนในความดูแลของท่าน นักเรียนหรือผู้ปกครองที่เลือกชำระ วิธีที่ 1 สามารถสแกนจ่ายผ่านคิวอาร์โค้ด ด้านล่างของใบแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พย.65 หากมีปัญหา สามารถแจ้งที่ครูสุดารัตน์ ศรีคำวงษ์ 0981084921 ครูทิพวรรณ นาเขียงใต้ 0973199844

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม1 https://forms.gle/DqTN2JkuTeq2DjyV8

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม2 https://forms.gle/Uo3fQmdVJiXt5qTT9

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม3 https://forms.gle/9VMofwweVwJYm3u9A

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม4 https://forms.gle/E1goqa9hoge6DN4w8

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม5 https://forms.gle/jM7Prtx9j1qjewWVA

แบบแจ้งผลการชำระค่าบำรุงการศึกษา
ม6 https://forms.gle/tMj2CWUASX4LAtAb9

ใส่ความเห็น