You are currently viewing ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2565รับประกาศนียบัตรฉบับจริง (รอบ3)

ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2565รับประกาศนียบัตรฉบับจริง (รอบ3)

ประชาสัมพันธ์
นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6
ปีการศึกษา 2565
รับประกาศนียบัตรฉบับจริง (รอบ3)
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566
ณ สำนักงานวิชาการ อาคาร 1
09.00 น. -12.00 น.

ใส่ความเห็น