วิสัยทัศน์ (Vision)
 

                   โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

                                               และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

   

“Sawang Daen Din School is of international standard quality, excellence in academics, sports, arts and culture, 

and live according to the philosophy of sufficiency economy”

 
 
 
พันธกิจ (Mission)

1.  ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้

3.  ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

4.  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพครู

5.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

เป้าหมาย (Goal)

1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

2.  โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ และจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.  ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

4.  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ ความสามารถและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

5.  โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ (Strategy)

1.   พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามมาตรฐานสากล

2.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การดำเนินชีวิต

3.   ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามศักยภาพ

4.   ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปะและวัฒนธรรม

5.   ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ

6.   บริหารจัดการสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมด้วยระบบคุณภาพ