ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างทั่วไป
นายสนิท ภูศรีฤทธิ์
ลูกจ้างประจำ
โทร.084-9530300
นางทิพย์พวงศ์ วงศ์พิมล
แม่บ้าน
โทร.0804039819
นายจีรวัฒน์ กันภัย
ลูกจ้างทั่วไป (ช่างปูน)
โทร.08-
นายธนพนธ์ แลนเชย 
คนสวน
โทร.097-2583304
นายประมวน นามวงษา 
ลูกจ้างทั่วไป (ช่างประปา)
โทร. 080-1749467
นายกมล บรรณการกิจ 
ลูกจ้างทั่วไป (ช่างเชื่อมโลหะ)
โทร. 062-3650393 
นางชัญญานุช แสงสุดตา
แม่บ้าน
โทร.08-
น.ส.พินทอง บุดดีวงค์
แม่บ้าน
โทร.08-
น.ส.จิตนภา ขันติยู
แม่บ้าน
โทร.08-
นางบังอร  เรียงสันเทียะ
แม่บ้าน
โทร.08-
ฟรอง
สิงหนาท ภิรมก้อย
ลูกจ้างทั่วไป (ช่างไฟฟ้า)
โทร.08-
พนักงานขับรถและยามรักษาการณ์

นายอนุพงษ์ ประทุมพงษ์
พนักงานขับรถ
โทร.08-52748547

1
นายชัยวัฒน์ บุญศรี
ยามรักษาการณ์
โทร. 086-9708157