ประวัติความเป็นมา

โรงเรียนสว่างแดนดิน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ ตั้งอยู่ 934 ที่หมู่ที่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

โรงเรียนสว่างแดนดิน

           โรงเรียนสว่างแดนดิน เป็นโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่ที่ 934 หมู่ที่ 12 ถนนนิตโย ตำบลสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร อยู่ทางทิศตะวันออกของที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินห่างประมาณ 1 กิโลเมตร มีที่ดินรวมเนื้อที่ทั้งสิ้น 53 ไร่ 1 งาน 75 ตารางวา จัดการเรียนการสอนในระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

                 โรงเรียนสว่างแดนดิน เดิมเป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2493 โดยจัดการเรียนการสอนในระกับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ถึงชั้น ประถมศึกษาปีที่ 7 ตามการเปลี่ยนแปลงของกระบวนการจัดการศึกษา เมื่อกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศยุบรวมกรมสามัญศึกษา และกรมวิสามัญศึกษา เข้าเป็นกรมเดียวกัน โดยใช้ชื่อกรมสามัญศึกษา และจัดให้การศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสว่างแดนดิน จึงถูกประกาศยุบรวม โดยให้อาคารสถานที่และบุคลากรยุบรวมเป็นโรงเรียนเดียวกันกับโรงเรียนสว่างศึกษา อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ส่วนหลักฐานที่เป็นข้อมูลของนักเรียนยุบรวมกับโรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ดังนั้น ชื่อของ “โรงเรียนสว่างแดนดิน”  จึงหายไป ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517

        ต่อมาเมื่อกรมสามัญศึกษา พิจารณาเห็นว่า โรงเรียนสว่างศึกษา ซึ่งจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีจำนวนบุคลากรมากอีกทั้งสถานที่ ที่เป็นศูนย์การจัดการเรียนการสอนยังแยกกันอยู่คนละส่วน ระหว่างชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทำให้เกิดความยุ่งยากในการบริหารจัดการ จึงประกาศแยกโรงเรียนสว่างศึกษา ออกเป็น 2 โรงเมื่อวันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537 โดยให้แยกกันระหว่างระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนที่จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 ถึง ม.3) ที่แยกออกมานั้นให้ชื่อ “โรงเรียนสว่างแดนดิน” ตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537  โดย ฯพณฯ สัมพันธ์  ทองสมัคร  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และให้ใช้สถานที่ของโรงเรียนสว่างศึกษาที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เป็นที่ตั้งของโรงเรียนสว่างแดนดิน

         ดังนั้น โรงเรียนสว่างแดนดิน จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่หายไปเพราะการถูกยุบรวมแล้วถึง 20 ปี และในระหว่างที่จะมี  คำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ ได้มีคำสั่งจากสำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดสกลนคร ที่ 142/2537 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537แต่งตั้งให้นายแสง ชานัย ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดินอีกตำแหน่งหนึ่ง ต่อมาในปีการศึกษา 2539 มีคำสั่งจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ. 1265/2539 ลงวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 แต่งตั้งให้ นายพิชิต  สารสุข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนโพนพิทยาคม มาปฏิบัติหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนสว่างแดนดิน และในเวลาต่อมา คำสั่งกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.1729/2540 ให้นายพิชิต  สารสุข ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2540

           คำสั่ง กรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.1742/2543 ลงวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2543  ให้นายเทพฤทธิ์ ศรีปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น ให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ  โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน  จังหวัดสกลนคร
         คำสั่ง กรมสามัญศึกษา ที่ ศธ.1708/2544 ลงวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2544 ให้นายธีรพงษ์ สุวรรณเวทิน ผู้อำนวยการโรงเรียนนาวังศึกษาวิช รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
         คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนครเขต 2 ที่ 141/2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2550 ให้นายทอง  ธารานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแวงพิทยาคม ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
         คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนครเขต 23 ที่ 588/2557 ลงวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2557 ให้นายสถาพร โชว์สูงเนิน  ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
         คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนครเขต 23 ที่ 535/2559 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2559 ให้นายธวัช ทุมมนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนพังโคนวิทยาคม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนสว่างแดนดิน อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
        คำสั่ง สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสกลนครเขต 23 ที่ 645/2563 ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2563
ให้นายอานนท์ อินทรพาณิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
        คำสั่ง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร ที่ 500/2564 ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2564
ให้ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้า ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนครจนถึงบัจจุบัน