[O2] :: ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้บริหารสถานศึกษา

ดร.นงค์รักษ์ เคนไชยวงศ์
ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนสว่างแดนดิน
E-mail : boss@swdschool.ac.th    โทร : 064-1096279

ว่าที่ ร.ต.วัชรินทร์ ยศตะโคตร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล
E-mail : watcharin@swdschool.ac.th    
โทร : 089-8418996
นางสาวพัชรี กลยนีย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ
E-mail : patcharee@swdschool.ac.th    
โทร : 065-9929594
รองมนัส
นายมนัส ทวีกัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
E-mail : manas_nas45@swdschool.ac.th    
โทร : 0821087534
สุรชัย1
นายสุรชัย วันดี
รักษาการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
E-mail : surachai@swdschool.ac.th    
โทร : 089-8615467