ตราสัญลักษณ์โรงเรียนสว่างแดนดิน

ตราประจำโรงเรียน
 เป็นรูปดวงอาทิตย์แผ่รัศมี มีอักษรย่อ ส.ด. อยู่ตรงกลาง
 ด้านล่างมีพุทธภาษิตอยู่บนแถบแพร
 ความหมาย การศึกษาให้แสงสว่างแก่ชีวิตเปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างแก่มวลมนุษย์
 อักษรย่อของโรงเรียน    ส.ด.
 ปรัชญาโรงเรียน      ปญฺญา เจนํ ปสาสติ
 ความหมาย        “ปัญญาเป็นเครื่องปกครองตน”
 คติพจน์ประจำโรงเรียน    เรียนดี กิจกรรมเด่น เน้นคุณธรรม
 พระพุทธรูปประจำโรงเรียน  พระพุทธสว่างมหามงคล
 สีประจำโรงเรียน      ฟ้า – ขาว
             สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ ความสะอาด
             สีฟ้า หมายถึง ความสว่างไสว กว้างไกลและ เจริญรุ่งเรือง
 ต้นไม้ประจำโรงเรียน    ต้นปาริชาต
 วันสถาปนาโรงเรียน     วันที่ 14 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2537