ครูบรรณารักษ์
ครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางประกายคำ  มีพรหม
ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)
พนักงานราชการ
โทร. 089-8432496
รูปภาพ2
นายธนากร สอนวงษ์
ค.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 084-8312201
รูปภาพ3
นายวิทยา บุญหล้า
ค.บ.(จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว)
ครูผู้ช่วย
โทร. 064-5745093
ครูอัตราจ้าง (สนับสนุนการสอน)
นายอรุณ  ตะไลกลาง
ปวส.บริหารธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ครูอัตราจ้าง
โทร.087-2345031
นางสาววรรณภา  สมบูรณ์
บธบ. (ระบบสารสนเทศคอมฯ)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 081-2595708
อำพล1
นายอำพล ธุรารัตน์
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร)์
ครูอัตราจ้าง
โทร. 062-5089393
นางสาวเบญจวรรณ  บุญอนันต์
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-1443595
นายชลทิศ อาวรวาน
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
ครูอัตราจ้าง
โทร.086-2204838
dfdfdfdfdf
นางสาวพนิดา พรมจินดา
ปวส.การบัญชี
เจ้าหน้าที่การเงิน
โทร. 093-0870844
1641959416920

นางสาวสุทัชชา เกษเพชร

ครูอัตราจ้าง
โทร. 088-5643785

9- ประกาศิต บุญตาวัน

นายประกาศิต บุญตาวัน
ค.บ.(สังคม)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 088-5643785