กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

ฐปนี1
นางฐปนี  แก้วมะ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
ค.บ. (ฟิสิกส์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-3206279
สุบรรณ1
นายสุบรรณ  ป้องสุข
กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-3598189
นางดนยพชร  หมื่นขันธ์
วท.บ. (ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 091-3732447
นางพรสวรรค์  พรหมโสภา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-7949606
นายสุรเชษฐ์  นนสุราช
ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-4537475
 
นางประภัสสร  ไชยตะมาตย์
วท.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 080-7410112
น.ส.จิตติรัตน์  กลยนีย์
ค.บ. (เคมี)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7683684
212

นายไพรวัลย์ แวววงศ์
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-1058972

นางณัฐสุดา  บุลานนท์
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ
โทร. 088-3204520
นางจุติพร จิตธรรม
ค.บ. (ชีววิทยา)
ครูชำนาญการ
โทร. 088-5720165
นางสาววรรณนิศา ภูดวงดาด 
ศษ.ม.(วิทยาศาสตร์ศึกษา) 
ครูชํานาญการ
โทร.083-3481215
นางนิตยา  หมั่นกุล
วท.บ.(ชีววิทยา)
ครูชำนาญการ
โทร.083-2888035
น.ส.พจณี  กุลชาติ
ค.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการ
โทร.085-4575592
นางสุชญา ประทุมพงษ์
วท.บ.(เคมี)
ครูชำนาญการ
โทร.095-6523755
น.ส.สุดาวรรณ สุทธิอาจ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร.088-3393386
scie55
น.ส.วราภรณ์  เกลี้ยงกลิ่น
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการ
โทร.092-8394965
นางจุรีภรณ์ จอดนอก
นางจุรีภรณ์ จอดนอก
กศ.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครูชำนาญการ
โทร.085-6463561
นายรณชัย ชัยบุบผา
นายรณชัย ชัยบุบผา
ค.บ.ฟิสิกส์
ครูชำนาญการ
โทร.093-3263547
ภูมิภัทร

นายภูมินทร์ภัทร์ จิณณรัตนากุล
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครู
โทร. 095-6619424

นายชนินทร เมืองนิล
ค.บ.(ฟิสิกส์)
ครู
โทร.081-1178586
เกรียงไกร
นายเกรียงไกร  ภูมิเรืองศรี
ค.บ.(เคมี)
ครู
โทร.084-4713425
scie555
น.ส.ธัญญพร  ผิวเงิน 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ครู
โทร.096-6731995
นางสาวประภาภรณ์ ทรงเหล็กสิงห์
นางสาวประภาภรณ์ ทรงเหล็กสิงห์
ค.บ. วิทยาศาสตร์(ชีววิทยา)
ครู
โทร. 061-0870102
นางสาวเพชรดา หาญคำ
นางสาวเพชรดา หาญคำ
ศษ.บ. ชีววิทยา
ครู
โทร. 095-4414788
น.ส.สุพัตรา  นวนลม 
ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) 
ครู
โทร.095-6677374
sc01
น.ส.วิมลรัตน์  ศรีประภา
ค.บ. (วิทยาศาสตร์ทั่วไป)(ชีววิทยา)
พนักงานราชการ
โทร.098-1564650

กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์)

นายนคร  โคตรโสภา
หัวหน้ากลุ่มงานคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-2227459
สุรชัย1
นายสุรชัย  วันดี
ค.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-8615467
com09
นายวัชรากรณ์ เบ้าจันทึก
 ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
 ครูชํานาญการพิเศษ
โทร. 081-5935609
นางภัชราภรณ์  แก้วแสนเมือง
ว.ทบ. (เทคโนโลยีคอมฯ อุตสาหกรรม)
ครู 
โทร. 095-6511696
8758

นางสาวคุณัญญา โคตรประทุม
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร.081-068843

นางสาววิภานี ศิริพลบุญ
นางสาววิภานี   ศิริพลบุญ
บธ.บ.(ระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์)
พนักงานราชการ
โทร.062-1164541
นางสาวศรีสมร  มากเกื้อหนุน
ค.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)
 พนักงานบริษัทแนสคอมพ์
โทร.088-4895783
34ครูพงศ์พล
นายพงศ์พล ขจรเกษ
วิทยาการคอมพิวเตอร์
 พนักงานบริษัทแนสคอมพ์
โทร.061-1211922
ฤทธิชัย ประทุมพงษ์
ฤทธิชัย ประทุมพงษ์
ค.บ.(คอมพิวเตอร์)
 พนักงานบริษัทแนสคอมพ์
โทร.061-1456123