กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรันธร  ธรรมาธิกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศษ.ม.(การบริหารและพัฒนาฯ)
ครูชํานาญการ
โทร.062-5459656
 
นายนรากร  ธารานุกูล
ค.บ. (ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.098-6071714
นายสายัญ  กำแหงมิตร
ค.บ. (การแนะแนว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7692329
นายวิวัฒน์  พานิชย์
วทบ. (พลศึกษา) 
ครูชํานาญการพิเศษ 
โทร. 081-7692329
 
นายอาทิตย์  สารวงษ์
ค.บ.(พลศึกษา)
ครู
โทร. 096-9545438
sd

นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์
ศษ.บ.(พลศึกษา)
ครู
โทร.096-9651056

S__5627959

นางสาวจันทิมา แกมกล้า
ค.บ.พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
ครูผู้ช่วย
โทร.090-4240709

นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
กศ.บ. (พลศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-7614028