กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวรันธร  ธรรมาธิกร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ศษ.ม.(การบริหารและพัฒนาฯ)
ครูชํานาญการ
โทร.094-2545268
 
นายนรากร  ธารานุกูล
ค.บ. (ประถมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.098-6071714
นางสร้อยสุดา  ทองประกอบ
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.080-3164098
นายสายัญ  กำแหงมิตร
ค.บ. (การแนะแนว)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7692329
นายธนัตถ์พงศ์  จันทิมา
ศศ.ม. (เทคโนโลยีการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.091-7601998
 
นายวิวัฒน์  พานิชย์
วทบ. (พลศึกษา) 
ครูชํานาญการพิเศษ 
โทร. 081-7692329
 
นายอาทิตย์  สารวงษ์
ค.บ.(พลศึกษา)
ครู
โทร. 096-9545438
sd

นายโสภณเกียรติ ศรีภิรมย์
ศษ.บ.(พลศึกษา)
ครู
โทร.096-9651056

นายธีรโชติ  สุทธิอาจ
กศ.บ. (พลศึกษา)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 083-7614028