กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายเอกชัย  นิลเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
พธ.บ.(รัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง)
ครู
โทร. 089-2087545
นางนาถฤดี  หลักทอง
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 089-8255225
 
นางเยาวลักษณ์  ยุทธพงษ์
ค.บ. (บริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-5441891
 
นางวิไลวรรณ  รักษาแสง
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-6610885
น.ส.พักตร์วิภา  กุลชาติ
ศษ.ม. (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2303595
 
นายสมภูมิ  ลันโคตร
ศศ.ม. (สังคมศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-1179097
นางรสสุคนธ์  คำภูแสน
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตร)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.086-2420080
นายชานนท์  นาคีย์
ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 084-9346659
 
น.ส.สุกัญญา  กรพันธุ์
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครู
โทร. 086-6429687
นายภัทรนนท์  เสนากุล
ศษ.บ.(สังคมศึกษา)
ครู
โทร. 095-9060645
 
นายวรวุฒิ  บัวซาว
ค.บ.(สังคมศึกษา)
ครู
โทร. 086-2219740
นายเจริญชัย  นากลาง
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ครู
โทร. 099-1071848
น.ส.ปนัดดา สาริคา
ค.บ.( สังคมศึกษา )
ครู
โทร. 087-2448754
นายศรีวรรณเฉลิม ประทุมพงษ์
ร.ป.บ. (รัฐประศาสนศาสตร์)
ครู
โทร. 095-6535058
คู่มือสารสนเทศ ปีการศึกษา 2564

นางสาวจันเพ็ญ เสาบุบผา
บธ.บ.เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ครู
โทร. 087-2448754

 
นายอาทิตย์ บัญชา
ค.บ.( สังคมศึกษา)
ครูผู้ช่วย
โทร. 090-8613882
 
น.ส.ณัฐธยาน์กาญจน์  วรรณมา
ค.บ. (สังคมศึกษา)
ครูอัตราจ้าง 
โทร. 089-9432019