กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

มงคล1
นายมงคล  สินธนันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-0598263
นางพรทิพย์   สินธนันชัย
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 082-1069088
น.ส.สุนิสา  แสงสี  
   ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.061-0509448
นางสาวสุกัญญา  นามธรรม
ศษ.บ. (นาฏศิลป์ไทยศึกษา)
ครู คศ.1 
โทร.086-0326904
 
สุดาวรรณ1
นางสาวสุดาวรรณ์  จันทร์กลิ่น
ค.บ.(นาฏศิลป์ไทย)
ครูผู้ช่วย
โทร. 087-6442021
นายยงยุทธ์  เกษร
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูผู้ช่วย
โทร.096-7740668
 
15485
นายจงรัก สงเคราะห์
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ครูผู้ช่วย
โทร.087-2190266
S__4227257
นายชาญณรงค์ ใสงาม
ศษ.บ(ดนตรีคีตศิลป์โทยศึกษา)
พนักงานราชการ
โทร.097-3081728