กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

มงคล1
นายมงคล  สินธนันชัย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ค.บ. (ดนตรีศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.081-0598263
นางพรทิพย์   สินธนันชัย
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 082-1069088
น.ส.สุนิสา  แสงสี  
   ศป.ม.(วิจัยศิลปะและวัฒนธรรม)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.061-0509448
นายยงยุทธ์  เกษร
ศศ.บ.(ศิลปกรรม)
ครูผู้ช่วย
โทร.096-7740668
 
15485
นายจงรัก สงเคราะห์
ศษ.บ. ศึกษาศาสตร์บัณฑิต
ครูผู้ช่วย
โทร.087-2190266
66E02361-DF97-496A-B871-86B318878375-L0-001
นายจิระเดช ประกิ่ง
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.)
ครูผู้ช่วย
โทร.0828546861
 
S__44851215
นายขวัญชัย หอมทอง
ศป.บ.ดุริยางคศิลป์
ครูผู้ช่วย
โทร. 0883401035
 
S__4227257
นายชาญณรงค์ ใสงาม
ศษ.บ(ดนตรีคีตศิลป์โทยศึกษา)
พนักงานราชการ
โทร.097-3081728
นางสาวกฤษติกานต์ ศรีเทา

นางสาวกฤษติกานต์ ศรีเทา
ศ.บ. (นาฏศิลป์)
ลูกจ้างชั่วคราว
โทร.082-1124213