กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางนิ่มนวล  แสงวงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-2162354
 
นางอัจฉรี  ยืนนาน
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 098-1031805
นางสาวสุดารัตน์  ศรีคำวงษ์
ศษ.ม. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-1094921
นางสาวนริลศร  พรหมเสนา
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-1490849
นายพิชิต  ปาระพิมพ์
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 087-8642251

นายนพรัตน์ อำพล
กศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 093-0919853

 
นางสาวกฤติยา  พิลาวรรณ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครูชำนาญการ
โทร.082-8436366
 
นางพนาวรรณ  สิทธิจักร
ค.บ.( ภาษาไทย)
ครูชำนาญการ
โทร. 095-4643043
นางขวัญจิรา  พรหมพินิจ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 080-8148420
 
 
20221104095635030_0001
นางสาวภักดิ์วดี รักษาบุญ
ค.ม.วิจัยและประเมินผลการศึกษา
ครูชำนาญการ
โทร. 091-8618982
20221104095635030_0001ฃ

นางสาวอนงค์รักษ์ รักษาบุญ
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ตำแหน่งครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
โทร. 093-5361165

นางสาววราพร  เชื้อวังคำ
ค.บ. (ภาษาไทย)
ครู
โทร. 062-1263123 
001
ค.บ.ภาษาไทย 
ครู
โทร. 093-5404598
นางสาวธัญวรัตม์ แสนสา
ศษ.บ.( การสอนภาษาไทย )
ครู
โทร. 088-7370708