กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์สิทธิ์  จุลราช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 061-5526661
นายบัญชา  นนท์ศิริ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 083-3359336
นางปรารถนา   สุขประเสริฐ
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-8425988
 
นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 081-3202804
นายทินกร  ชาแสน
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-5341048
น.ส.สุพิชฌาย์  ชื่นบุญ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-8989265
ขวัญนคร1
นางขวัญนคร  ศิริขันธ์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.082-1015359 
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-2461455
น.ส.สุภาพร  นามสอน
ค.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการพิเศษ
โทร. 065-4132305
น.ส.ศรัณย์ธวัล  ตาสาโรจน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการ
โทร. 092-6365818
น.ส.นันทนา  ฮมแสน
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
โทร. 087-2382331
น.ส.นิภาดา  พรมเมือง
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู คศ.1
โทร. 080-7665817
น.ส.ณัยญารักษ์ พันเทศ
ศษ.บ.(การสอนภาษาจีนในฐานะต่างประเทศ)
ครู คศ.1
โทร. 087-7750819
340517

นางสาวธนัญญา พจนา
กศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ
ครู
โทร. 088-7403065

รูปภาพ1

นางสาวณัชริดา ยาทองไชย
ศษ.บ.(การศึกษาบัณฑิต)
ครูผู้ช่วย
โทร. 088-5728321

S__44851214

นายจิรายุวัฒน์ วิวัฒน์อมรกิจ
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูผู้ช่วย
โทร 088-3178173

กรกนก คำภูแสน

นางสาวกรกนก คำภูแสน
(ภาษาอังกฤษ)
ครูอัตราจ้าง
โทร 095-4491621