กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นายศักดิ์สิทธิ์  จุลราช
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 061-5526661
นายบัญชา  นนท์ศิริ
กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการ
โทร. 083-3359336
นางพัฒนา  สุวรรณฤทธิ์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-0973209
นางปรารถนา   สุขประเสริฐ
กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-8425988
 
นางรัชนีย์  วงษ์ศรีชา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
 โทร. 081-3202804
นายทินกร  ชาแสน
กศ.ม. (เทคโนโลยีทางการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 088-5341048
น.ส.สุพิชฌาย์  ชื่นบุญ
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-8989265
ขวัญนคร1
นางขวัญนคร  ศิริขันธ์
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร.082-1015359 
นางธิดารัตน์ วิเชียรลม
ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 062-2461455
น.ส.สุภาพร  นามสอน
ค.ม. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชํานาญการพิเศษ
โทร. 065-4132305
น.ส.ศรัณย์ธวัล  ตาสาโรจน์
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
ครูชำนาญการ
โทร. 092-6365818
น.ส.นันทนา  ฮมแสน
ศษ.ม.บริหารการศึกษา
ครูชำนาญการ
โทร. 087-2382331
น.ส.นิภาดา  พรมเมือง
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครู คศ.1
โทร. 080-7665817
eng (9)
น.ส.จฤณญา  จินาศรีพูล
ศศ.บ.(ภาษาญี่ปุ่น)
ครู คศ.1
โทร098-3355199
น.ส.ณัยญารักษ์ พันเทศ
ศษ.บ.(การสอนภาษาจีนในฐานะต่างประเทศ)
ครู คศ.1
โทร. 087-7750819
รูปภาพ1

นางสาวณัชริดา ยาทองไชย
ศษ.บ.(การศึกษาบัณฑิต)
ครูผู้ช่วย
โทร. 088-5728321

27649

นายอนุชา ไชยเลิศ
ศศบ. (ภาษาจีน)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 092-9921012