กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

น.ส.วิมลรัตน์   แสนสามารถ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-5743725
นางศรีสวรรค์  ธาตุทำเล
ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-8733885
นางรัศมี  สอนไชยา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-7424806
นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2316640
นางวิจิตรา  สมพมิตร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7170333
นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-7137555
นายมนู  ภูกองชนะ
ค.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-0597029
นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ
ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 090-8418625
น.ส.ชาคริยา  โคตะมา
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 080-7616966
 
น.ส.บุตรญรัตน์   วันโส
ศษ.บ.( คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-0517958
น.ส.ปิยนุช พิมพ์รส
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 099-2394592
444

นายสุชาติ วิเศษโวหาร
คบ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ
โทร. 090-0000000

น.ส.ทิพวรรณ นาเชียงใต้
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร.097-3199844
น.ส.กีรติ  กิ่งมิ่งแฮ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 061-1401761
น.ส.สุดารัตน์  พาเหนียว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 095-6463263
น.ส.นภาลัย  จันทร์โพธิ์
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 082-8462056
เจนเนตร1
น.ส.เจนเนตร  แสงชัยศิลป์
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 087-9071407
น.ส.จริยา  ประวันไว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 093-5208313
พงศักดิ์1
นายพงษ์ศักดิ์ ลำพอง
คณิตศาสตร์
ครู
โทร. 064-1902344
น.ส.จุฬารัตน์  สู่สุข
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 085-0627125
น.ส.ปัทมาภรณ์  สุภูตัง
ศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 091-0645355
น.ส.อุ้มวงศ์ ราชไชย
วท.บ ( คณิตศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 091-8689494