กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

น.ส.วิมลรัตน์   แสนสามารถ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ศษ.ม.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-5743725
นางศรีสวรรค์  ธาตุทำเล
ค.บ. (วัดผลการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-8733885
นางรัศมี  สอนไชยา
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 085-7424806
นางกีรติกร  จันทร์วิเศษ
ศษ.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2316640
นางวิจิตรา  สมพมิตร
ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 081-7170333
นางสุดารัตน์  ถิตย์ประเสริฐ
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 089-7137555
นายอมร  อินทร์ใจเอื้อ
ศษ.ม.( การบริหารการศึกษา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 090-8418625
155484
นางจิตขจี สัพโส
ศษ.ม.คณิตศาสตรศึกษา
ครูชำนาญการ
โทร. 083-3598316
 
น.ส.บุตรญรัตน์   วันโส
ศษ.บ.( คณิตศาสตร์-ชีววิทยา)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 061-0517958
นางปิยนุช พิมพ์ปัดชา
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 099-2394592
เจนเนตร1
น.ส.เจนเนตร  แสงชัยศิลป์
ค.บ. (คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 087-9071407
18ครูทิพวรรณ
น.ส.ทิพวรรณ นาเชียงใต้
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร.097-3199844
น.ส.กีรติ  กิ่งมิ่งแฮ
ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 061-1401761
น.ส.สุดารัตน์  พาเหนียว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 095-6463263
น.ส.นภาลัย  จันทร์โพธิ์
วท.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 082-8462056
น.ส.จริยา  ประวันไว
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 093-5208313
002
นายธำรงเดช ธำรงรัชพงษ์
คณิตศาสตร์
ครู
โทร. 099-7047566
น.ส.จุฬารัตน์  สู่สุข
ค.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 085-0627125
น.ส.ปัทมาภรณ์  สุภูตัง
ศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครู
โทร. 091-0645355
01
นายเทิดศักดิ์ วังคะฮาด
ศ.บ.(คณิตศาสตร์)
ครูชำนาญการ
โทร. 091-0155113