กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางเพ็ญศรี  เกษเพชร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ศษ.ม. (การพัฒนาหลักสูตรฯ)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 086-2350378
นายชาญชัย  ศรีเพชร
ค.ม. (การบริหารการศึกษา)
ครูชํานาญการพิเศษ
โทร. 083-6688023
นายกิจพิสิฐ มงคุณแก้ว
ค.บ.(เอกอุตสาหกรรมศิลป์)
ครูชำนาญการพิเศษ
โทร. 098-5987142
นายสุรศักดิ์  แสงจันทร์
ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)
ครู
โทร. 081-0571875
นางสาวชลิตา บุตรสุวรรณ์
ค.บ.(เกษตรศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 092-6162201
S__2113541
นายชัยวัฒน์ จิตอามาตย์
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูผู้ช่วย
โทร. 062-6414654
นายอธิราช  ชิณเทศ
ค.อ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ฯ)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 087-2218159
นายเลิศศักดิ์ คู่สูงเนิน
ค.บ.(คหกรรมศาสตร์)
ครูอัตราจ้าง
โทร. 093-0785048