วิสัยทัศน์ (vision)

     “โรงเรียนสว่างแดนดินมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม  และดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ยินดีต้อนรับ โดย Chollatis Arwornwan
ดีไซน์โดย Narongdet Sosannoi
Congratulations โดย Wittaya Boonla

ข่าวประกาศโรงเรียนสว่างแดนดิน

คู่มือสารสนเทศ ปีการศึกษา 2566